ver.vrienden van het brielse meer

Statuten

 

2012

 

 

 

Vereniging Vrienden van het Brielse Meer


 

 

 

 

 

 

 S T A T U T E NVAST GELEGD TEN KANTORE VAN:

 

NOTARIS MR. P.G.J.M. MARRES B.V.

KAAISTRAAT 1, 3231 KC  BRIELLE
 

 

Statuten van de Ver. Vrienden van het Brielse Meer

Vastgelegd ten kantore van notaris Mr. P.G.J.M. Marres B.V.

Kaaistraat 1, 3231 KC  te Brielle, d.d. 23-08-2012

 

Naam en zetel

 

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Vereniging Vrienden van het Brielse Meer.

Zij is gevestigd te Brielle.

 

 

Doel

 

Artikel 2

1.      De vereniging heeft als doelstelling het behoud van het bestaande, openbare, natuurlijke en recreatieve karakter van het Brielse Meer en daarmee verbandhoudende voorzieningen, één en ander in de meest ruime zin des woords.

2.      Zij tracht dit doel onder meer te bereiken, hetzij zelfstandig, hetzij door samenwerking met derden, met soortgelijke verenigingen, stichtingen of door:

a.       kritisch alle ontwikkelingen te volgen die mogelijk een negatieve invloed hebben op het Brielse Meer dan wel, op welke wijze dan ook, afbreuk doen aan het bestaande openbare, natuurlijke en recreatieve karakter van het gebied;

b.      het benutten van inspraakmogelijkheden, het indienen van bezwaarschriften en/of alternatieven en het eventueel instellen van rechtsvorderingen en /of optreden als procespartij in (gerechtelijke) procedures wanneer het in artikel 2, lid 1, genoemde doel in het geding is;

c.       een doelgerichte campagne te voeren, het verstrekken van informatie, het onderhouden van contacten met overheden, pers, bedrijven en andere (rechts-) personen, dan wel al datgene meer te doen wat nuttig en/of nodig is ter bereiking van het in artikel 2, lid 1, genoemde doel.

 

 

 

Leden, buitengewone leden en donateurs

 

Artikel 3

1.      Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld.

2.      De vereniging kan bovendien buitengewone leden en donateurs hebben, die geen stemrecht hebben in de ledenvergaderingen. Een nadere omschrijving betreffende buitengewone leden en donateurs wordt gegeven in het huishoudelijk reglement.

Artikel 4

Leden, buitengewone leden en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hun bij of krachtens de staturen zijn toegekend en opgelegd.

 

 

 

Toelating

 

Artikel 5

Het bestuur beslist over de toelating van leden, buitengewone leden en donateurs.

 

 

Einde lidmaatschap

 

Artikel 6

1.      Het lidmaatschap eindigt door:

a.       overlijden van het lid;

b.      schriftelijke opzegging door het lid, welke uiterlijk 2 maanden voor het einde van het boekjaar aangetekend dient te geschieden;

c.       schriftelijke opzegging door het bestuur van de vereniging. Dit kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d.      ontzetting (royement), welke door het bestuur wordt uitgesproken, doch uitsluitend wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. In geval van een dergelijke ontzetting wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk en aangetekend van het besluit mét opgaaf van redenen in kennis gesteld. Hem staat binnen een termijn van een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting beroep open op de ledenvergadering.

2.      Wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

3.      Het bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid de aan het lidmaatschap verbonden rechten geheel of ten dele te schorsen, indien en voor zolang een lid in gebreke blijft in de nakoming van zijn financiële- of andere verplichtingen, jegens de vereniging. Een schorsing, die niet binnen zes maanden gevolgd wordt door opzegging of ontzetting, eindigt van rechtswege door het verloop van die termijn.

 

 

 

Einde van de rechten en verplichtingen van leden en donateurs

 

Artikel 7

1.      De rechten en verplichtingen van een lid en van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage door eerstgenoemde voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft, behoudens bij overlijden;

2.      Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

 

Rechten en verplichtingen der leden en donateurs

 

Artikel 8

1.      De door de leden verschuldigde contributie wordt vastgesteld door de ledenvergadering.

2.      Het bestuur houdt een register aan, waarin de namen, (email-) adressen en beroepen van alle leden en donateurs zijn opgenomen.

3.      Het bestuur is bevoegd in naam van de leden rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan. Voor het aangaan van verplichtingen boven de  € 500,-- (zegge: vijfhonderd Euro) is een goedkeuring van de ledenvergadering vereist.

 

Bestuur

 

Artikel 9

1.      De bestuursleden worden benoemd, geschorst of ontslagen door de leden tijdens de ledenvergadering.

a.       Een bestuurslid kan te allen tijde ook zelf ontslag nemen.

b.      Het einde van het lidmaatschap houdt tevens het einde van het bestuurslidmaatschap in.

c.       Het bestuur bestaat uit 3 leden.

2.      De benoeming van een bestuurslid geschiedt door en uit de leden voor de duur van 3 jaar, bij uitzondering de functie van voorzitter. Deze wordt benoemd voor een duur van 5 jaar.

3.      Na 3 jaar treedt een bestuurslid af. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

4.      De benoeming van bestuursleden kan geschieden door middel van voordrachten (kandidaatstellingen). Tot het indienen van zulke voordrachten zijn bevoegd, zowel het bestuur als leden. Een voordracht door het bestuur wordt bij oproeping voor de ledenvergadering medegedeeld. Een voordracht door leden of kandidaten moet ten minste vijf dagen voor de betreffende ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

5.      Bij een vacature in het bestuur wordt daarin voorzien in de eerstvolgende ledenvergadering. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 van dit artikel onder de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd in lopende zaken en taken. Het bestuur is dan verplicht zo spoedig mogelijk, binnen maximaal twee maanden, een ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de openstaande functie(-s) aan de orde komt.

6.      De voorzitter van het bestuur wordt door de ledenvergadering in functie gekozen. De overige bestuursleden verdelen onderling de functies van secretaris en penningmeester. Tevens kunnen vervangers worden aangewezen voor de functies van vicevoorzitter, secretaris en penningmeester.

7.      Bestuursbesluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Een geldig besluit kan slechts genomen worden, wanneer meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Het bestuur draagt er zorg voor, dat de genomen besluiten worden genotuleerd.

8.      Bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten. Als regel wordt er minimaal elk kwartaal een bestuursvergadering gehouden.

 

 

Vertegenwoordiging en bevoegdheid

 

Artikel 10

1.      De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur in de persoon van de voorzitter en/of secretaris en/of penningmeester.

2.      Het bestuur is, indien de statuten zijn opgenomen in een notariële akte als bedoeld in artikel 30, lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en met voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 44, lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 

 

Commissies

 

Artikel 11

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.

 

 

Ledenvergaderingen

Artikel 12

1.      Ten minste eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden (de jaarvergadering).

2.      De agenda van de jaarvergadering bevat ten minste de volgende punten:

a.       eventuele verkiezing van bestuursleden;

b.      schriftelijk en/of mondeling jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;

c.       rekening en verantwoording door het bestuur over het beleid, zoals in het afgelopen boekjaar gevoerd;

d.      verslag van bevindingen van de kascommissie;

e.       benoeming kascommissie;

f.       vaststelling contributie;

g.      rondvraag.

3.      De kascommissie moet bestaan uit ten minste 2 leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de boekhouding van het bestuur en brengt daarna aan de ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.

4.      Tevens worden in deze vergadering voorstellen behandeld, welke door het bestuur zijn gedaan of door de leden. Een en ander geldt ook voor buitengewone ledenvergaderingen.

5.      Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit nodig acht. Buitengewone ledenvergaderingen kunnen ook worden gehouden op verzoek van ten minste tien procent van de leden. Zodanig verzoek moet schriftelijk aan het bestuur worden gedaan onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Het bestuur is alsdan verplicht tot het bijeenroepen van een buitengewone ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zodanige ledenvergaderingen zelf bijeen te roepen, doch uitsluitend ter behandeling van de onderwerpen in het verzoek vermeld.

6.      Tenzij geschorst, heeft ieder lid, buitengewoon lid en donateur toegang tot de ledenvergadering en de bevoegdheid aldaar, op verzoek, het woord te voeren en voorstellen te doen.

7.      Ieder lid heeft één stem, een donateur heeft geen stemrecht.

8.      Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht, doch hierop uitgezonderd, de schriftelijke machtiging, met opgave van de naam van de gemachtigde, bekendgemaakt aan het bestuur en de gemachtigde ook in het bezit is van een dergelijk schriftelijk bewijs met daarop de naam van de machtiginggever.

 

 

 

 

 

 

Wijze van bijeenroepen van ledenvergaderingen

 

Artikel 13

De leden van de vereniging worden tot alle ledenvergaderingen door het bestuur ten minste twee weken tevoren schriftelijk opgeroepen. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 8 en/of via de e-mail. De oproeping dient tevens de agenda van de vergadering te vermelden.

 

 

Orde van de vergadering

 

Artikel 14

1.      De ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur en bij diens afwezigheid door één van de overige bestuursleden.

2.      Alle besluiten van de ledenvergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens schorsing/ontslag van een bestuurslid dat met een meerderheid dient te geschieden conform het hierna in artikel 17 bepaalde.

3.      Ongeldige en blanco stemmen worden geacht als niet te zijn uitgebracht.

4.      Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de ledenvergadering anders besluit.

5.      Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemmingsronde plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden.

6.      Van het verhandelde in alle ledenvergaderingen wordt door het bestuur notulen gehouden.

 

 

 

Geldmiddelen

 

Artikel 15

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, donaties, subsidies, opbrengsten van de te ondernemen activiteiten en toevallige baten.

 

 

 

Verenigingsjaar

 

Artikel 16

Het verenigingsjaar (boekjaar) is gelijk aan de periode 1 januari tot en met 31 december.

 

 

 

Statutenwijziging

 

Artikel 17

1.      Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de ledenvergadering, met inachtneming van een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal van de uitgebrachte, geldige stemmen. Iedere wijziging in de statuten dient te worden vastgelegd bij de notaris.

2.      Op de agenda van de betreffende vergadering moet zijn vermeld dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot zodanige vergadering bedraagt ten minste veertien dagen.

3.      Zij, die de oproeping voor de vergadering hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 8 en/of via de e-mail doen toekomen.

 

 

 

Ontbinding

 

Artikel 18

1.      De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat thans een meerderheid is vereist van ten minste vier/vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen.

2.      Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo vastgesteld bij besluit van de ledenvergadering. Tevens wijst de ledenvergadering de vereffenaars aan.

 

 

 

Reglement

 

Artikel 19

1.      De ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen, waarin huishoudelijke zaken en andere onderwerpen worden geregeld, welke niet in de statuten zijn vervat of welke een nadere regel behoeven.

2.      Zodanige reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten.

 

 

 

Slotbepaling

 

In alle gevallen waarin de wet de statuten en/of de reglementen niet voorziet, beslist het bestuur.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               Ga terug