ver.vrienden van het brielse meer

Reglement

                                                                                                                                   

                                                                                                                                             


20 juli 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN:

vereniging  vRIENDEN VAN HET BRIELSE MEER.

GEVESTIGD TE brielle.

Artikel 1

Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken van personen en/of het instellen van commissies en deze tijdelijk te belasten met bijzondere opdrachten.

 

 

Artikel 2

a.       Gewone leden:

-          Gewone leden van de vereniging zijn zij, die zich daartoe bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten;

b.      Buitengewone leden:

-          Buitengewone leden zijn zij die het doel van de vereniging onderschrijven en de vereniging behulpzaam zijn bij het bereiken van het doel, zoals gesteld in artikel 2 van de statuten en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten;

c.       Donateurs:

-          Donateurs kunnen zijn verenigingen, andere rechtspersonen, danwel soortgelijke organisaties en natuurlijke personen, die jaarlijks, danwel eenmalig, aan de vereniging (een) bijdrage(n) schenken.

 

 

Artikel 3

Door het lidmaatschap van de vereniging verplichten alle leden zich naar goed vermogen het doel van de vereniging na te streven en aan de middelen tot bevordering van dit doel mee te werken.

 

 

Artikel 4

Het bestuur bestaat uit drie leden.

De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt zorg dat de genomen besluiten worden uitgevoerd. Bij tijdelijke ontstentenis van de voorzitter treedt één van de andere bestuursleden op als plaatsvervanger. Hiertoe wijzen de overige bestuursleden een plaatsvervangende voorzitter aan.

 

 

Artikel 5

De secretaris voert de correspondentie en ziet toe op de notulering van de vergaderingen.

Hij/zij is voorts belast met de ledenadministratie, het opstellen van het jaarverslag en het beheer van het archief.

 

 

Artikel 6

De penningmeester is belast met het innen van de contributies en het doen van betalingen. Hij/zij voert het beheer over de geldmiddelen en houdt boek van de inkomsten en uitgaven. Hij/zij voert correspondentie verbandhoudende met het financieel beheer. Hij/zij is persoonlijk verantwoordelijk voor alle onder zijn/haar beheer zijnde gelden van de vereniging.

 

 

Artikel 7

Indien een lid van het bestuur naar oordeel van het bestuur in ernstige mate handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement en/of de belangen van de vereniging, is het bestuur bevoegd dit lid in zijn/haar functie te schorsen. Het besluit tot schorsing van een bestuurslid dient te worden genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldige stemmen (het betrokken bestuurslid niet meegerekend).

Het besluit wordt onmiddellijk schriftelijk, eventueel per aangetekend schrijven, aan het bestuurslid medegedeeld. Indien een lid van het bestuur is geschorst, is beroep mogelijk op de algemene ledenvergadering.

 

 

Artikel 8

In gevallen van geschil omtrent de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.