ver.vrienden van het brielse meer

                                    Persberichten

                          Laatste nieuws

                        activiteiten/evenementen


Sponsers ver.vrienden van het brielse meer

        

              Welkom op de  website van ver . vrienden van het brielse meer             

           

      De vereniging heeft als doelstelling het behoud van het bestaande, openbare, natuurlijke en recreatieve karakter van het Brielse Meer en daarmee verbandhoudende voorzieningen, één en ander in de meest ruime zin des woords.

        Zij tracht dit doel onder meer te bereiken, hetzij zelfstandig, hetzij door samenwerking met  derden, met soortgelijke verenigingen, stichtingen of door       kritisch alle ontwikkelingen te volgen die mogelijk een negatieve invloed hebben op het Brielse Meer dan wel, op welke wijze dan ook, afbreuk doen aan het bestaande openbare, natuurlijke en recreatieve karakter van het gebied;

        het benutten van inspraakmogelijkheden, het indienen van bezwaarschriften en/of alternatieven en het eventueel instellen van rechtsvorderingen en /of optreden als procespartij in (gerechtelijke) procedures wanneer het in artikel 2, lid 1, genoemde doel in het geding is;       een doelgerichte campagne te voeren, het verstrekken van informatie, het onderhouden van contacten met overheden, pers, bedrijven en andere (rechts-) personen, dan wel al datgene meer te doen wat nuttig en/of nodig is ter bereiking van het in artikel 2, lid 1, genoemde doel.